Spotzer Digital Servicevoorwaarden

RechtsBeschrijving
ToegangU hebt het recht om te weten of wij Persoonsgegevens over u verwerken, en als wij dat doen, om toegang te krijgen tot de Persoonsgegevens die wij over u bewaren en tot bepaalde informatie over hoe wij deze gebruiken en met wie wij deze delen. U kunt een kopie van deze Persoonlijke Informatie opvragen.
DraagbaarheidU hebt het recht om een subset van de Persoonsgegevens die u ons verstrekt te ontvangen in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machinaal leesbaar formaat en een recht om te verzoeken dat wij deze Persoonsgegevens overdragen aan een andere partij indien wij deze verwerken op basis van (i) ons contract met u of (ii) met uw toestemming en wanneer de verwerking wordt uitgevoerd met geautomatiseerde middelen.
CorrectieIndien u van mening bent dat de Persoonsgegevens die wij over u bewaren onnauwkeurig of onvolledig zijn, hebt u het recht om de correctie of wijziging ervan te vragen.
ErasureU kunt ons verzoeken om de Persoonsgegevens die wij over u bewaren in de volgende omstandigheden te wissen: (i) wanneer u van mening bent dat het niet langer noodzakelijk is dat wij de Persoonsgegevens bewaren, (ii) wij deze verwerken op basis van uw toestemming en u deze toestemming wenst in te trekken, (iii) wij uw Persoonsgegevens verwerken op basis van het gerechtvaardigd belang van Spotzer en u bezwaar maakt tegen deze verwerking, (iv) u niet langer wenst dat wij uw Persoonsgegevens gebruiken om u marketing te sturen of (v) u van mening bent dat Spotzer uw Persoonsgegevens onrechtmatig verwerkt.
Beperking van de verwerkingU hebt het recht om van ons te eisen dat wij de verwerking van de Persoonsgegevens die wij over u bewaren in de volgende omstandigheden beperken: (i) indien u de juistheid van uw Persoonsgegevens betwist, (ii) indien de verwerking onwettig is en u bezwaar maakt tegen de verwijdering ervan, (iii) indien u van mening bent dat wij uw Persoonsgegevens niet langer nodig hebben, maar dat deze nog steeds noodzakelijk zijn om uw wettelijke rechten vast te stellen, uit te oefenen of te verdedigen of, (iv) indien u bezwaar hebt gemaakt tegen onze verwerking van de Persoonsgegevens die wij over u bewaren.
BezwaarU hebt het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van de Persoonsgegevens die wij over u bewaren en wij zullen uw verzoek in overweging nemen. Geef ons details over uw redenering, zodat wij kunnen beoordelen of er een dwingend hoger belang is om dergelijke Persoonsgegevens te blijven verwerken of dat wij deze moeten verwerken in verband met juridische claims.

Aanvullende voorwaarden voor verwerking

Deze Aanvullende Voorwaarden zijn alleen van toepassing indien u woonachtig bent in de Europese Unie ("EU") en vormen een aanvulling op alle andere bepalingen in deze Privacy Policy waaraan Spotzer gebonden is.

Voor dit deel zijn de volgende definities van belang:

  • "GDPR" betekent de Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016.
  • "Persoonsgegevens": alle informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Een identificeerbare natuurlijke persoon is iemand die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of een of meer specifieke elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.

Voor de door Spotzer geleverde diensten is Spotzer een gegevensverwerker die namens u optreedt. Als gegevensverwerker handelt Spotzer uitsluitend in opdracht van u.

De duur van de gegevensverwerking is voor de duur die is vastgelegd in een overeenkomst (waarin wordt verwezen naar deze Privacy Policy) tussen u en Spotzer. Het doel van de gegevensverwerking is de uitvoering van de diensten en zoals hierboven gespecificeerd in de paragraaf "Gebruik van informatie".

De omvang en het doel van de verwerking van uw gegevens, met inbegrip van eventuele Persoonsgegevens, worden beschreven in dit Privacybeleid.

Deze paragraaf beperkt of vermindert niet de gegevensbeschermingsverplichtingen die Spotzer jegens u aangaat in een dienstenovereenkomst tussen u en Spotzer en in deze Privacy Policy.

Spotzer zal geen andere verwerker inschakelen zonder uw voorafgaande specifieke of algemene schriftelijke toestemming. In het geval van een algemene schriftelijke toestemming zal Spotzer u op de hoogte stellen van alle voorgenomen wijzigingen betreffende de toevoeging of vervanging van andere verwerkers, waarbij u de gelegenheid krijgt bezwaar te maken tegen dergelijke wijzigingen.

Op de verwerking door Spotzer zijn de GDPR-voorwaarden in de EU van toepassing. Het onderwerp en de duur van de verwerking, de aard en het doel van de verwerking, het soort Persoonsgegevens, de categorieën van betrokkenen en uw rechten zijn vastgelegd in uw overeenkomst, met inbegrip van deze GDPR-voorwaarden. In het bijzonder zal Spotzer:

(a) de Persoonsgegevens uitsluitend te verwerken op gedocumenteerde instructies van u (indien u "Verantwoordelijke" bent volgens de GDPR), ook met betrekking tot de doorgifte van Persoonsgegevens aan een derde land of een internationale organisatie, tenzij de wetgeving van de Unie waaraan Spotzer is onderworpen, daartoe verplicht; in een dergelijk geval zal Spotzer u voorafgaand aan de verwerking op de hoogte stellen van die wettelijke verplichting, tenzij die wetgeving dit verbiedt op grond van zwaarwegende redenen van algemeen belang;

(b) ervoor te zorgen dat de personen die gemachtigd zijn de Persoonsgegevens te verwerken, zich tot geheimhouding verplichten of onder een passende wettelijke geheimhoudingsplicht vallen;

(c) alle maatregelen nemen die vereist zijn uit hoofde van artikel 32 van de GDPR;

(d) ervoor zorgen dat de verplichtingen uit hoofde van de artikelen 32 tot en met 36 van de GDPR worden nageleefd, rekening houdend met de aard van de verwerking en de informatie waarover Spotzer beschikt;

(g) naar uw keuze, alle Persoonsgegevens na afloop van de dienstverlening in verband met de verwerking wissen of aan u teruggeven en bestaande kopieën wissen, tenzij het recht van de Unie opslag van de Persoonsgegevens vereist;

(h) u alle informatie ter beschikking stellen die nodig is om de naleving van de verplichtingen van artikel 28 van de GDPR aan te tonen.

Spotzer zal u onmiddellijk op de hoogte stellen indien een instructie naar zijn mening in strijd is met de GDPR of andere bepalingen van de Unie of de lidstaten inzake gegevensbescherming.

Rekening houdend met de stand van de techniek, de uitvoeringskosten en de aard, de omvang, de context en de doeleinden van de verwerking, alsmede het risico van uiteenlopende waarschijnlijkheid en ernst voor de rechten en vrijheden van natuurlijke personen, voert Spotzer passende technische en organisatorische maatregelen uit om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen:

(a) de pseudonimisering en versleuteling van persoonsgegevens;

(b) het vermogen om de permanente vertrouwelijkheid, integriteit, beschikbaarheid en veerkracht van verwerkingssystemen en -diensten te waarborgen;

(c) het vermogen om tijdig de beschikbaarheid van en toegang tot Persoonsgegevens te herstellen in geval van een fysiek of technisch incident; en

(d) een proces voor het regelmatig testen, beoordelen en evalueren van de doeltreffendheid van de technische en organisatorische maatregelen om de beveiliging van de verwerking te waarborgen.

Bij de beoordeling van het passende beveiligingsniveau wordt rekening gehouden met de risico's van de verwerking, met name van accidentele of onwettige vernietiging, verlies, wijziging of niet-geautoriseerde bekendmaking van of toegang tot doorgezonden, opgeslagen of anderszins verwerkte persoonsgegevens.

Spotzer draagt er zorg voor dat natuurlijke personen die onder het gezag van Spotzer handelen en toegang hebben tot Persoonsgegevens, deze slechts in opdracht van Spotzer verwerken, tenzij zij daartoe op grond van het recht van de Unie verplicht zijn.

Spotzer zal u onverwijld op de hoogte stellen nadat zij kennis heeft genomen van een inbreuk in verband met Persoonsgegevens.

Wettelijke grondslagen voor verwerking

Wij zullen alleen Persoonsgegevens over u verzamelen en verwerken wanneer wij een van de volgende 6 wettelijke grondslagen hebben:

(i) toestemming (wanneer u toestemming hebt gegeven), ii) overeenkomst (wanneer verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst met u (bv. om de door u gevraagde diensten te leveren), iii) wettelijke verplichting (om te voldoen aan een gemeenrechtelijke of wettelijke verplichting), iv) vitaal belang (om iemands leven te beschermen), v) publieke taak (om een specifieke taak in het algemeen belang uit te voeren die in de wet is vastgelegd) en vi) voor legitieme belangen.

Wanneer wij ons beroepen op uw toestemming om Persoonsgegevens te verwerken, hebt u het recht om uw toestemming te allen tijde in te trekken of te weigeren en wanneer wij ons beroepen op legitieme belangen, hebt u het recht om bezwaar te maken. U kunt deze toestemming te allen tijde intrekken (met werking voor de toekomst) door ons daarvan schriftelijk in kennis te stellen. U hoeft ons geen reden voor uw beslissing te geven, maar u moet er wel rekening mee houden dat dit ons vermogen om onze diensten aan u te leveren kan beïnvloeden.

Als u vragen hebt over de wettelijke grondslagen waarop wij uw Persoonsgegevens verzamelen en gebruiken, kunt u contact met ons opnemen (contactgegevens hieronder).

Overdracht van persoonsgegevens naar derde landen

Wij kunnen uw Persoonlijke Informatie overdragen aan derden op bestemmingen buiten de Europese Economische Ruimte. De gegevensbescherming en privacywetten van de rechtsgebieden waarnaar de Persoonlijke Informatie zal worden overgebracht zijn mogelijk niet zo uitgebreid als die in de Europese Unie (indien op u van toepassing); in dat geval zal New Stream maatregelen nemen om een vergelijkbaar niveau van bescherming te bieden aan uw Persoonlijke Informatie volgens een van de volgende waarborgen:

(a) Persoonsgegevens worden doorgegeven aan landen die door de Europese Commissie zijn aangewezen als landen die een passend niveau van bescherming van persoonsgegevens waarborgen;

(b) In het geval van ontvangers gevestigd in de Verenigde Staten van Amerika, kunnen wij Persoonsgegevens overdragen indien de ontvangers deelnemen aan het Privacy Shield-programma, dat tot doel heeft hetzelfde niveau van bescherming van Persoonsgegevens te garanderen als het niveau dat in Europa van toepassing is;

(c) Wij passen relevante, door de Europese Commissie goedgekeurde modelcontractbepalingen toe of vertrouwen op bindende bedrijfsvoorschriften die de veiligheid van uw gegevens waarborgen.

Uw aanvaarding van dit beleid

Door een verzoek in te dienen voor onze diensten of door verder te surfen op onze website, gaat u akkoord met dit privacybeleid en met alle wijzigingen die wij van tijd tot tijd in dit privacybeleid kunnen aanbrengen - zonder dat wij u over dergelijke wijzigingen hoeven te informeren.

Wijzigingen in dit privacybeleid

Wij behouden ons het recht voor het Privacybeleid te allen tijde te wijzigen. Wijzigingen van het Privacybeleid zullen wij op deze pagina bekendmaken. Wij raden u aan dit Privacybeleid regelmatig te raadplegen om op de hoogte te blijven van het bijgewerkte Privacybeleid. Als u de diensten blijft gebruiken na wijzigingen in dit Privacybeleid, betekent dit dat u deze wijzigingen aanvaardt. Als u niet akkoord gaat met het gewijzigde privacybeleid, kunt u stoppen met het gebruik van de diensten.

Hoe ons te contacteren

Als u andere vragen of zorgen hebt over dit privacybeleid en als u van mening bent dat wij ons niet houden aan onze privacy- of veiligheidsverplichtingen, stuur ons dan een e-mail opprivacy@spotzer.com.

Laatst bijgewerkt: 30 januari 2020.